PŮJČOVNA – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Předmět nájmu – GoPro Hero 7 Black Sn.: 

Příslušenství:

Pronajímatel: 

V zastoupení (místo předání): 

Nájemce:     …………….…………….

Doklad totožnosti (OP, pas) č.:     …………….…………….

Doba nájmu: od …………….……………. do …………….…………….

Cena:       …………….…………….

Kauce:       …………….…………….

 

I. PŘEDMĚT NÁJMU

Pronajímatel přenechává nájemci na určitou dobu užívání movité věci specifikované výše.

 

II. DOBA NÁJMU

Doba nájmu je uvedena výše.

V případě, že nájemce potřebuje předmět nájmu delší dobu, než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě s pronajímatelem prodloužit smlouvu, resp. dobu trvání nájmu a to SMS zprávou na 770778800, nebo emailem – brno@pujcovnagopro.cz

Případné vrácení předmětu nájmu před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celého předmětu nájmu nezakládá nárok na vrácení již uhrazeného nájemného, nájemci nevzniká nárok na slevu na nájemném, ani nárok na změnu doby nájmu.

 

III. NÁJEMNÉ A VRATNÁ KAUCE

Výše nájemného za jednotlivé dny nájmu je uvedena výše, stejně jako výše vratné kauce.

 

IV. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU NÁJEMCI

Při předání předmětu nájmu je nájemce povinen se přesvědčit, že je věc ve funkčním stavu. Případné poškození předmětu nájmu, které však nebrání použití předmětu nájmu k účelům pro které je předmět nájmu pronajímán, uvede pronajímatel do přílohy smlouvy (na poslední straně tohoto dokumentu). Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že mu byl předán předmět nájmu ve funkčním stavu, že veškerá případná poškození předmětu nájmu jsou uvedena v předávacím protokolu, že mu byl předmět smlouvy pronajímatelem předveden a že pronajímatel seznámil nájemce s pravidly pro zacházení s předmětem nájmu. Stav předmětu nájmu popsaný v předávacím protokolu bude potvrzen oběma smluvními stranami.

V případě potřeby, odkaz na návod na použití je na webu pronajímatele (https://www.pujcovnagopro.cz/)

v odstavci “Nastavení a použití”, nebo níže: 

https://www.pujcovnagopro.cz/wp-content/uploads/2019/01/CZ-navod-GoPro-Hero-7-Black.pdf 

 

V. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU PRONAJÍMATELEM

Nájemce je povinen vrátit pronajatou věc pronajímateli v místě předání předmětu nájmu, a to nejpozději do konce smluvené doby posledního dne trvání nájmu.

Při předání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude sepsán mezi pronajímatelem a nájemcem předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno převzetí předmětu nájmu zpět pronajímatelem. Při převzetí bude pronajímatelem zkontrolován stav předmětu nájmu, popřípadě funkčnost a veškerá zjištěná poškození budou uvedena v předávacím protokolu. V případě, že budou pronajímatelem zjištěna poškození, která nebyla popsána v předávacím protokolu při předání předmětu nájmu nájemci, odpovídá za tato zjištěná poškození nájemce. V případě zjištění závažných poškození budou tato posouzena autorizovaným servisem v termínu nejpozději do 30 pracovních dní od data převzetí. Vzniklou škodu je pronajímatel oprávněn započíst na kauci dle článku III. smlouvy na náhradu škody způsobené na předmětu nájmu.

 

VI. UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Nájemce je povinen užívat věc řádným způsobem odpovídajícím účelům a povaze věci a řídit se při tom obecně známými pravidly pro její užívání a návodem k její obsluze, jinak je povinen nahradit pronajímateli veškeré škody z toho důvodu mu vzniklé, dle článku III.. Nájemce není oprávněn přenechat věc bez souhlasu pronajímatele do užívání třetí osobě a je povinen zabezpečit věc proti krádeži, poškození apod.

Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu není určen pro komerční účely. Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu, která by vznikla nájemci z titulu nefunkčnosti předmětu nájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy.

 

VII. SMLUVNÍ POKUTA

V případě nedodržení sjednané doby nájmu a prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání předmětu nájmu pronajímateli. Smluvní pokutu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli při vrácení předmětu nájmu, případně je pronajímatel oprávněn jednostranně započíst právo na vrácení kauce dle článku III. smlouvy na náhradu škody způsobené na předmětu nájmu.

 

VIII. ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

V případě odcizení nebo ztráty předmětu nájmu uhradí nájemce hodnotu předmětu nájmu, to jest výše kauce. 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Od smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. Za podstatné porušení smlouvy je považováno, bude-li nájemce užívat předmět nájmu za jiným účelem, než je uvedeno ve smlouvě, anebo ocitne-li se nájemce v prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než 7 dnů. Vrácení předmětu nájmu v místě předání neslouží jako potvrzení o bezchybném stavu zboží. 

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami, popřípadě oboustranně potvrzeným emailem, který bude přiložen ke smlouvě. 

Všechny přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. 

Platnosti a účinnosti smlouva nabývá podpisem oběma stranami. 

 

Předávací protokol – pronajímatel nájemci

 

Stav předmět nájmu při předání : Jako nový, bez poškození, bez vad, plně funkční.

 

V Brně dne …………….…………….             ………….…………….                               …………….…………….

                                                                          Pronajímatel                                            Nájemce 

 

Předávací protokol – převzetí od nájemce zpět pronajímateli

 

Stav předmět nájmu při vrácení: Stejný jako při předání.

 

V Brně dne …………….…………….            ………….…………….                                 …………….…………….

                                                                         Pronajímatel                                              Nájemce