Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše společnost nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při využití našich služeb v oblasti pronájmu, popřípadě při zájmu o naše další služby poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení, bydliště, čísla občanského průkazu (čísla pasu), popřípadě data narození, povinné, neboť jimi dochází k vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na danou službu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků. V případě škodné události, jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje příslušným orgánům a organizacím (v rozsahu údajů dle platné legislativy).

Zároveň Vám oznamujeme, že v případě, kdy nám poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti můžeme užít (v souladu s naším tzv. oprávněným zájmem) pro naše marketingové účely, za účelem dalších nabídek pronájmu a možnosti využívaní dalších služeb, které poskytuje naše společnost a za účelem nabídky účasti na akcích pořádaných v rámci naší firmy. S ohledem na toto upozornění, není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány subjektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťovány ochrany práv a našich právem chráněných zájmů pronajímatele / prodejce.

Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy. Samozřejmě nebudou dále zpracovány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku, atd.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.

Pokud bude mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškeré kontaktní informace najdete na stránce Kontakt. Děkujeme za pochopení.